turvallisuustilannekuva valvontahuone
Turvallisuusjohtaminen
Teksti: Jyri Paasonen ja Laura Paasonen

Turvallisuustilannekuva johtamisen tukena

Eri organisaatiot, niin julkiset kuin yksityiset, tarvitsevat nykyään entistä enemmän tietoa turvallisuusympäristöstään, turvallisuusympäristön tapahtumista sekä niiden vaikutuksesta heidän toimintaansa. Kaikkeen tähän tarvitaan tilannekuvaa.

Organisaatioiden tilannetietoisuuden merkitystä ei voi liioitella vallitsevan maailmantilanteen takia. Tilannetietoisuuden merkitys korostuukin erityisesti erilaisissa häiriötilanteissa, jolloin joudutaan nopealla aikataululla tekemään jopa hyvin laaja-alaisestikin vaikuttavia päätöksiä. Tällöin tarvitaan mahdollisimman ajantasaista tietoa.  

Viime vuosien aikana on pyritty kehittämään monialaisia tilannekuvajärjestelyjä, joilla tilannetietoisuuden muodostamista on pyritty tukemaan. Tilannekuvalle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, vaan se vaihtelee jonkin verran riippuen asiasta, johon se liittyy.  

Yleisesti voidaan sanoa, että tilannekuvalla tarkoitetaan eri asiantuntijoiden kokoamaa kuvausta vallitsevista olosuhteista ja toimintavalmiuksista, häiriötilanteen synnyttäneistä tapahtumista, taustatiedoista sekä tilanteen kehittymistä koskevista arvioista. Siihen liittyy myös usein tietojen analysointiin perustuvia toiminta- ja kehittämissuosituksia.  

Strateginen ja operatiivinen tilannekuva 

Nykyään organisaation kaikilla toiminnan tasoilla on oltava riittävä tilannetietoisuus, joka puolestaan edellyttää yhteistoimintaa ja osaamista. Päätöksentekijöiden tuleekin tietää päätöstensä perusta ja seuraukset, miten niihin reagoidaan sekä mitä riskejä päätöksiin sisältyy. 

Tilannetietoisuuden saavuttamiseksi tarvitaan tilannekuvaa, joka muodostetaan eri organisaatioissa eri tavoilla riippuen toiminnasta ja sen merkityksestä kokonaisuudelle. Laatimisprosessi muodostuu joka tapauksessa tiedon keräämisestä, kokoamisesta, luokittelusta ja analysoinnista sekä analysoidun tiedon jakamisesta sitä tarvitseville.  

Monissa organisaatioissa on käytössä strateginen ja operatiivinen tilannekuva. Strateginen turvallisuustilannekuva on määräajoin laadittu yleisarvio tai ajankohtaisen aiheen yksityiskohtaisempi analyysi, jossa arvioidaan tapahtumia ja niiden vaikutuksia. Strategisia turvallisuustilannekuvia voidaan antaa päätöksentekijöille säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuukausittain tai kvartaaleittain.  

Operatiivista turvallisuustilannekuvaa puolestaan muodostetaan ja päivitetään mahdollisimman reaaliaikaisena, esimerkiksi häiriötilanteen aikana. Se antaa kuvan tapahtumien kehityksestä ja mahdollistaa näin tilanteen hallinnan sekä tilanteen selvittämisen edellyttämän johtamistoiminnan. Operatiivisen turvallisuustilannekuvan tietoja voidaan toki käyttää myös myöhemmin erilaisissa raporteissa. 

Yleinen turvallisuustilannekuva puuttuu Suomesta 

Hyvä turvallisuustietoisuus vaatii perustakseen kokonaisvaltaisen toimintaympäristön seurannan, tiedon analysoinnin, kokoamisen, jakamisen ja tutkimustarpeiden tunnistamisen sekä verkostojen hallinnan. Organisaatioissa on kuitenkin usein ongelmana se, ettei niillä ole riittävää osaamista tai resursseja turvallisuustietoisuuden parantamiseksi ja laadukkaiden turvallisuustilannekuvien tuottamiseksi. Erityisesti ulkoista tietoa hyödynnetään monesti hyvin rajallisesti, vaikka sitä olisi avoimesti tarjolla.

Suomessa ei ole tarjolla yleistä turvallisuustilannekuvaa, jota sekä julkinen että yksityinen sektori voisi hyödyntää. Kyberturvallisuuskeskuksen kybersääkooste on hyvä esimerkki, joka kertoo kuluneen kuukauden merkittävistä tietoturvapoikkeamista ja -ilmiöistä. Se on enemmän laadullinen kuin tilastollinen tilannekuva, joka on suunnattu tietoturvasta vastaaville henkilöille. Kybersäästä saa nopean kokonaiskuvan siitä, mitä kyberturvallisuuskentällä on kuukauden aikana tapahtunut.

Yleinen turvallisuustilannekuva voisi olla ”turvasää”. Siinä kannattaisi painottaa kuitenkin enemmän tilastollista tilannekuvaa kuin laadullista. Päivitystahti voisi olla kvartaalitasoinen, koska tätä tiiviimmällä tahdilla tilastojen kokoaminen alkaa työllistää liikaa.

Tiedon hyödyntäminen olisi hyvä järjestää puolestaan siten, että yleinen turvallisuustilannekuva olisi kaikkien käytettävissä ilman erillisiä ohjelmistoratkaisuja. Yhteinen portaali voisi olla hyvä ja tarkoituksenmukainen ratkaisu tiedon tuottamiseen ja välittämiseen. Portaalista voisi suodattaa tilastoja ja poimia organisaation omaan tilannekuvaan sekä raportointiin organisaation haluamia tilastoja.

Tiedon välittäminen ja jakaminen tapahtuisivat parhaiten siten, että tiedon tuottajat ja asiantuntijat esittelisivät webinaarissa kvartaaleittain yleisen turvallisuustilannekuvan ja tekisivät sieltä yksittäisiä nostoja ajankohtaisista aiheista. Tällöin myös laajempi yhteinen turvallisuustilannetietoisuus saataisiin parhaiten muodostettua sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

 


Lue koko artikkeli Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 6/2023.

Tilaa lehti! 


 

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje