Tietosuojaseloste

1  Rekisterinpitäjä

Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T & Rh) Tietopalvelu Oy

Y-tunnus: 2125156-2

2  Tietosuojavastaava

Jyri Paasonen

+358 (0)45 257 3488

jyri.paasonen@turvallisuus.com

3 Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, yhteystiedot ja muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille. Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimai nen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa japrofilointia.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoimin- nallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Henkilötietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje