Tukes prosessiturvallisuus
Prosessiturvallisuus
Teksti: Veikko Kujala ja Sari Tappura

Tukesin uusi prosessiturvallisuusjärjestelmä tukee yritysten turvallisuustyötä

Tukesin uusi prosessiturvallisuusjärjestelmän malli on tarkoitettu erityisesti Tukesin valvomien vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevien ja varastoivien tuotantolaitosten turvallisuustyön tueksi.

Prosessiturvallisuus on prosessien ja kemikaalien vaarojen hallintaa. Prosessiturvallisuusriskit ovat luonteeltaan akuutteja poikkeamia, kuten räjähdyksiä, tulipaloja ja terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden vuotoja. Ne voivat johtaa vakaviin seurauksiin, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen. 

Yrityksillä on oltava prosessiturvallisuuden hallintaan systemaattiset ja dokumentoidut menettelytavat, joihin koko organisaation on sitouduttava.    

Suomessa toimivissa teollisuuslaitoksissa prosessiturvallisuus huomioidaan yleisesti hyvin laitosten suunnitteluvaiheessa. Prosessivaarat osataan tunnistaa ja riskit arvioida. Hyvä suunnittelu onkin keskeisessä roolissa prosessiturvallisuuden hallinnassa.  

Prosessiturvallisuus ei kuitenkaan näy tuotantolaitosten turvallisuusjohtamisjärjestelmän keskeisenä tekijänä, joka on välttämätön laitoksen turvallisen operoinnin ja muutostilanteiden näkökulmasta.  

Kansainvälisesti prosessiturvallisuuden tärkeys osana toimivaa turvallisuusjohtamisjärjestelmää on tunnistettu – useat organisaatiot ovat määrittäneet menettelytapoja ja standardeja prosessiturvallisuuden hallintaan.  

Tukes julkaisi joulukuussa 2023 prosessiturvallisuusjärjestelmän mallin, joka on ensimmäisiä Suomessa julkaistuja prosessiturvallisuuden kokonaisuuksia turvallisuusjohtamisjärjestelmän näkökulmasta.  

Prosessiturvallisuus osana johtamisjärjestelmää 

Prosessiturvallisuusjärjestelmä on johtamisjärjestelmän kokonaisuus, joka keskittyy kemikaaleista ja prosesseista aiheutuvien riskien hallintaan. Prosessiturvallisuusjärjestelmä voi olla integroitu yrityksen yleiseen johtamisjärjestelmään, tai se voi olla erillinen kokonaisuus, joka otetaan huomioon prosessiturvallisuusvaaroja omaavissa toiminnoissa. Sen tavoitteena on ehkäistä henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys. 

Prosessiturvallisuusjärjestelmää tarvitaan, sillä perinteiset turvallisuusjohtamisjärjestelmät (esimerkiksi ISO 45001 -standardi) eivät kata riittävästi prosessiturvallisuusnäkökulmia. Prosessi- ja työturvallisuusriskit eroavat toisistaan sekä todennäköisyyden että seurausten vakavuuden näkökulmasta. 

Prosessiturvallisuustapahtumat ovat tyypillisesti todennäköisyydeltään pienempiä mutta seurauksiltaan vakavampia kuin työturvallisuuteen liittyvät vahingot. 
Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän mallin tarkoituksena ei ole korvata tai kattaa koko johtamisjärjestelmää. Se tuo prosessiturvallisuusnäkökulmat huomioitavaksi johtamisjärjestelmään oleellisin osin. Malli on suunniteltu auttamaan yrityksiä kemikaaleista ja prosesseista aiheutuvien riskien hallinnassa. 

Mallissa kuvataan vaatimusten lisäksi hyväksytyt menettelytavat niiden noudattamiseksi. Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän malli perustuu kemikaaliturvallisuussäännöksiin, Seveso III -direktiivin pohjalta laadittuihin ohjeisiin sekä Tukesin asiantuntijoiden arvioihin.  

Prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimukset selkeyttävät ja yhdenmukaistavat Tukesin tekemää kemikaaliturvallisuuslainsäädännön tulkintaa, sekä tuovat sen näkyväksi yrityksille. Prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimukset koskevat Tukesin valvomia, laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä tai varastoivia tuotantolaitoksia. Mallia voidaan hyödyntää myös muissa prosessilaitoksissa ja toimialoilla, joissa on prosessivaaroja.   

Prosessiturvallisuusjärjestelmän osa-alueet   

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmän malli koostuu useista osa-alueista ja elementeistä, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden prosessiturvallisuuden hallintaan. Jokaiselle vaatimukselle on tunnistettu myös hyväksytty menettelytapa, joka kuvaa Tukesin tunnistamaa tapaa täyttää vaatimus – myös muita tapoja vaatimuksen täyttämiseksi voi olla.  

Toteutusratkaisut ja toimenpiteet vaatimusten täyttämiseksi voivat olla erilaisia tuotantolaitoksen riskeistä, toiminnan laajuudesta ja organisaation rakenteesta riippuen. Vaatimukset ja hyväksytyt menettelytavat on esitetty yksityiskohtaisesti Tukesin verkkosivuilla. Tukesissa on tehty myös asiakkaiden käytettäväksi arviointityökalu, jonka avulla yritys voi arvioida turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä kattavuutta prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimuksiin verrattuna.

 

Prosessiturvallisuusjärjestelmän hyödyntäminen   

Prosessiturvallisuusjärjestelmä on keskeisessä osassa Tukesin tekemää kemikaalilaitosten valvontaa. Laaditun vaatimuskokonaisuuden ja arviointityökalun avulla yritykset voivat tunnistaa kehityskohteita turvallisuusjohtamisjärjestelmässään.    

Tukes opastaa asiakkaitaan prosessiturvallisuusjärjestelmän arvioimisessa ja kehittämisessä. Jatkossa prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimuksia hyödynnetään Tukesin valvomien kemikaalilaitosten lupien käsittelyssä ja valvonnassa sekä Tukesin toiminnan kehittämisessä.   

Tutustu lisää

Tukesin prosessiturvallisuusjärjestelmä

Tukesin avoin oppimisympäristö

 


Lue lisää Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden numerosta 2/2024.

Tilaa lehti! 


 

Pysy ajan tasalla turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Tilaa uutiskirje